HTML tutorial

Besluit 14 september 2006

8. Participatie

8.1 Inleiding

‘Meedoen’ is het uitgangspunt van de Wmo. Dit betekent burgers de mogelijkheid geven voor deelname aan de samenleving, zij mogen niet aan de “zijkant” blijven zitten. Dit betekent ook deelname van, en samenwerking met, maatschappelijke partners, bij de voorbereiding en uitvoering van het Wmo-beleid: participatie door inwoners, cliëntorganisaties en aanbieders op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hier niet alleen om de medezeggenschap van mensen met een bepaalde ondersteuningsvraag bij de uitvoering van de ondersteuning (cliëntenraad hulp bij huishouden). Het gaat ook over betrokkenheid van alle inwoners van West Maas en Waal bij de Wmo. De wet is namelijk zo breed en integraal dat iedere burger er direct of indirect mee te maken heeft.
Tot nu toe overlegt de gemeente West Maas en Waal regelmatig met een afvaardiging van specifieke doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Tevens wordt overlegd met een klankbordgroep namens burgers. Met de komst van de Wmo heeft de gemeente ervoor gekozen om de participatie van inwoners en cliënten op een andere manier vorm te geven. Hierdoor zal de participatie van inwoners (zowel met als zonder ondersteuningsvraag) intensiever zijn en is meer duidelijk over de resultaten van deze participatie.

8.2 Beleid geformuleerd
Politieke keuze 3

De gemeente kiest voor een model met een brede Wmo-raad aangevuld met thematische participatie. Er zijn minimaal vier bijeenkomsten per jaar met een brede Wmo-raad en er zijn enkele themabijeenkomsten per jaar. De Wmo-raad is gericht op praktische en pragmatische zaken. De Wmo-raad wordt zeer zorgvuldig samengesteld, waarbij ervaringsdeskundigen uit de verschillende doelgroepen goed vertegenwoordigd zijn. De Wmo-raad heeft een formele adviesstatus. In een gespreksleidraad worden de overlegstructuur en de rechten van de Wmo-raad en de gemeente vastgelegd.
De themagerichte aanpak betreft vooral algemene beleid en de meer conceptuele (abstracte) zaken. Hier is ook de lokale insteek goed mogelijk: het vergaderen in de kernen of op locatie. De agendering van de thema’s komt zoveel mogelijk vanuit de burgers: via het 1-loket, via een ideeënbus of via de kernen. De thematische aanpak is niet gebonden aan een vaste structuur en is vooral gericht op zo’n breed mogelijke betrokkenheid van de inwoners. Hiertoe lenen zich onder meer: informatiemarkt, discussiebijeenkomsten, enquêtes, inspraakavonden en excursies rond een specifiek thema. De gemeente legt in een participatieleidraad vast wat zij doet met de uitkomsten van themagerichte bijeenkomsten.

8.3 Consequenties van het beleid
Politieke keuze 3

De zekerheid van een vaste structuur (de brede Wmo-raad) wordt gecombineerd met betrokkenheid van de themagerichte aanpak. Dit vraagt om een goede verdeling van de onderwerpen tussen de twee typen participatie. Ook moeten er twee systemen opgezet en beheerd worden. Voorkomen moet worden dat de systemen gaan concurreren. Hiervoor is het nodig om vooraf heldere afspraken te maken over het functioneren en de agenda’s van de twee systemen. Ook wordt er tijdig en vaak geëvalueerd. Zo ontstaat een natuurlijke
Beleidsnotitie Wmo gemeente West Maas en Waal 14 september 2006
verdeling van onderwerpen tussen de systemen en weten inwoners van West Maas en Waal waar zij met een bepaald thema of een bepaald onderwerp terecht kunnen.
Het opzetten van een brede Wmo-raad en de organisatie van niet-traditionele participatievormen vraagt een dubbele investering. Er komen immers twee parallel lopende systemen. Deze vorm vraagt van alle partijen veel tijd en energie. Sommige mensen zullen namelijk aan beide systemen deelnemen, zowel inwoners als ambtenaren en politici. Naar verwachting kost de themagerichte participatie circa €10.000,- per jaar en de brede Wmo-raad ook ongeveer € 10.000 per jaar. Dit zal in het begin meer zijn, wanneer er ervaring wordt opgedaan met de verschillende methodieken en omdat er circa € 50.000 aan investering nodig is om een goede brede Wmo-raad op te zetten.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen op dit moment.