Verslag Themabijeenkomst 15 april 2015

Conceptverslag Themabijeenkomst “Zorg voor de jeugd” – Wmo-adviesraad West Maas en Waal

In De Schuur, Appeltern, op 15 april 2015, van 19.30 – 21.30 uur

 

Inleiding door Hanneke Schut van Zorgbelang Gelderland en Gerrit van den Brink, Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Wmo-adviesraad West Maas en Waal.

 

Presentatie Martine van ’t Hek, Ouderplatform Maas en Waal, voor ouders van jongeren tot 23 jaar

 

Centraal bij het ouderplatform staat het delen van ervaringen met elkaar, het peilen van behoeftes en die vervolgens voorleggen aan de Wmo-adviesraad zodat deze vervolgens bij B&W terecht komen.

Van belang is te bekijken wat de familie met het eigen sociale netwerk zelf kan regelen, vervolgens wordt gekeken welke hulp kan worden betrokken van het maatschappelijk werk, waar geen indicatie voor nodig is en tenslotte wordt geïndiceerde specialistische hulp gevraagd. Geadviseerd wordt om elke hulpvraag per mail te verzenden. De datum van de mail geldt dan als startdatum voor de antwoordtermijn van 6 tot 8 weken van de gemeente.

Familiegroepsplan (vergelijkbaar met eigenkrachtconferentie): het in kaart brengen van het sociale netwerk, eigen bijdragen en bijdragen van de gemeente. Helpt om de hulpvraag beter te definiëren. In de beschikking van de gemeente moeten de vormen van jeugdhulp en de verleende uren worden vermeld.

Problemen rond het PGB. Gemeld wordt: niet of teveel uitbetaald aan de zorgverlener, niet alle contracten zijn geaccordeerd, de vermelde bedragen kloppen nog niet. Beloofd was dat dit laatste per 1april jl. in orde zou zijn gebracht, deze datum is nu verschoven naar 1 juli.

 

De ouderbijdrage voor de Jeugd-GGZ kan oplopen tot 1600 Euro per kind per jaar. Op landelijk niveau wordt nog onderzocht in hoeverre de ouderbijdrage voor deze categorie hulpvragers discriminatoir is. Dankzij een motie van de oppositie heeft de gemeenteraad nu besloten om de inning van de ouderbijdragen op te schorten (loopt via Gemeente en CAK), totdat hier duidelijkheid over komt.

 

Pauze

 

Presentatie van Wilma Massop van Zorgbelang Gelderland over het keukentafelgesprek.

Veelgehoorde klachten zijn dat de Vraagwijzer slecht bereikbaar is en de afwezigheid van een inloopspreekuur. Dat laatste zou de situatie verbeteren.

De gemeente is verplicht om de hulpvrager te wijzen op het recht op een onafhankelijk adviseur. Deze cliëntondersteuning kan geleverd worden door MEE en door Zorgbelang.

In de wet staat duidelijk beschreven dat elke hulpvrager een eigen plan mag maken (maar de gemeente bepaalt of de hulp volgens dat plan wordt verleend. De vraag wordt gesteld of degenen die de keukentafelgesprekken voeren voldoende specifieke deskundigheid bezitten. Medewerkers kunnen putten uit de deskundigenpool Rivierenland.

In de praktijk volgt op het keukentafelgesprek een verslag daarvan en een vervolgafspraak. Daarna dient de cliënt een formele hulpaanvraag in. Daarop moet door de gemeente binnen twee weken worden beslist.

De beslistermijnen, de bezwaar- en de beroepstermijnen moeten door de gemeente worden bekendgemaakt!

Geadviseerd wordt om altijd om heldere uitleg te vragen, ook al zou de gemeente die eigener beweging moeten geven. De cliënt mag zelf bepalen waar het keukentafelgesprek plaatsvindt. De mantelzorger van de cliënt heeft recht op een eigen gesprek.

 

 

Inventarisatie opmerkingen en wensen van ouders:

Groep 1

1) 4 jongeren : 2 Awbz, 2 Wmo-PGB (ja, al indicatie)

Overgang naar gemeente :

-onbekend budget

-onbekend welke voorzieningen/sociale kaart

-Vraagwijzer slecht bereikbaar

 

2) Behoefte aan gespecialiseerde zorg:

– onderschat wordt wat het probleem is: lichte zorg – geen kennis over psychiatrie/verstandelijke handicap

– groep nieuwe medewerkers – duidelijk loket!

– te laat oppakken van problemen op scholen/peuterspeelzalen enz. – ontwikkeling bijhouden

– aandacht op scholen voor jeugdzorg

– veel papierwerk: contracten, meer gehandicapten, meerdere facturen waardoor overbelasting

 

3) Duidelijkheid:

– duidelijk loket!

– inloopspreekuur!

– bereikbaarheid – telefonisch

 

Groep 2

1) Heel goede ervaring, PGB voor 2 dagdelen werd PGB voor 6 dagdelen, geregeld door consulente die van Bureau MEE komt, hiervoor krijgt zij een dikke 10!

2) Deskundigheid bij Vraagwijzer en deskundige begeleiding in de buurt.

3) Personeel dat verstand heeft van specifieke doelgroepen:

– autisme

– licht verstandelijke beperking

– psychische/psychiatrische problematiek

 

COMMUNICATIE met name bij herindicatie:

– waar ben je aan toe en wanneer?

 

De gemeente spant zich minimaal in om aan de verplichtingen te voldoen, de burger staat NIET centraal.

De communicatie rondom beschikkingen SVB verdient de aandacht. Van de gemeente wordt flexibiliteit verwacht, zodat er MAATWERK wordt geleverd, dat geeft de burger vervolgens VERTROUWEN!

Duidelijkheid volgt wanneer er goed naar de hulpvrager wordt geluisterd.

De sociale kaart – waar moet je zijn?

 

Waar ben je aan toe als inwoner van de gemeente West Maas en Waal? Vier aandachtspunten:

Vertrouwen van inwoners op consulenten: inwoners voelen zich niet altijd prettig bejegend en ervaren niet altijd voldoende inlevingsvermogen bij de consulenten; er is behoefte aan ‘oog voor hun situatie’.

Deskundigheid van de consulenten bij keukentafelgesprekken.

Communicatie: schriftelijke maar ook mondelinge communicatie moet helder en begrijpelijk zijn. De website van de gemeente is niet klantvriendelijk, het is lastig om als inwoner de weg naar de juiste informatie te vinden.

Toegang tot zorg: (telefonische) bereikbaarheid van de Vraagwijzer.