Wmo-adviesraad kantelt mee.

Op 7 maart werd de eerste vergadering nieuwe stijl gehouden, de nieuwe organisatiestructuur is het gevolg van een intensief proces. Tijdens de jaarlijks interne evaluatie kwamen een aantal punten naar boven die aanleiding waren om de huidige structuur tegen het licht te houden.
In de huidige structuur bereidde de agendacommissie alle vergaderingen voor. Bij het uitschrijven van de reguliere vergadering van de Wmo-adviesraad werden de onderliggende agendastukken als bijlage meegestuurd. Soms groeide de agenda en met name de bijlagen uit tot grote hoeveelheden informatie. Alle leden ervaarden dit als een behoorlijke belasting. Daarnaast hebben we gekeken hoe we nieuwe leden beter kunnen opvangen en laten integreren in de Wmo-adviesraad.
Ook werd de werkdruk als groot ervaren, hierover waren bijna alle leden het eens.

Dit alles bracht ons ertoe gezamenlijk de verantwoordelijkheid op te pakken en te zoeken naar een werkwijze nieuwe stijl waarbij de werkdruk verminderd wordt, de informatievoorziening meer gestroomlijnd zou worden en dat nieuwe leden kunnen rekenen op een goede introductie en begeleidingsprogramma.

In de afgelopen maanden heeft de Wmo-adviesraad in extra vergaderingen zich gebogen over deze vraagstukken.
In de vergadering van 7 maart heeft de Wmo-adviesraad besloten een aantal wijzigingen door te voeren die moeten leiden tot de gestelde doelen. Met ingang van 7 maart kantelen wij de interne organisatie en gaan we anders werken en vergaderen.

Er zijn 2 werkgroepen geformeerd met ieder 5 leden, daarnaast is er een agendacommissie van 3 leden.
Werkgroep 1 zal zich bezig houden met prestatieveld 1,3,4, 10 en 11
Werkgroep 2 zal zich buigen over prestatieveld 2,5,6,7,8 en 9.
De agendacommissie gaat zich bezig houden met werkzaamheden van commissies zoals PR, werving en selectie, scholing, thema avonden, etc. Daarnaast blijft de agendacommissie het contactpunt met de gemeente en buigt zij zich over procesmatige vraagstukken.

Vergaderen gaat ook anders, we gaan op 1 avond allemaal tegelijk vergaderen echter wel in 3 aparte bijeenkomsten, werkgroep 1 & 2 en de agendacommissie.  Om de onderlinge informatie-uitwisseling in stand te houden zullen wij de avond afsluiten met een gezamenlijke vergadering. De publieke tribune blijft voor belangstellenden natuurlijk toegankelijk.
De opvang van nieuwe leden wordt door de werkgroepen uitgevoerd.
De vergadering op 7 maart is in nieuwe stijl gehouden en na afloop waren de eerste reacties positief, we zullen de nieuw ingeslagen weg goed monitoren en tijdig evalueren om als het nodig is nog een beetje verder te kantelen.
Wilt u meer weten of zelf meedoen als actief lid, neem contact op via  info@wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl

Met vriendelijke groet,
Onno Siegers
Voorzitter.